ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ:
ಅವಧಿ ಉಳಿತಾಯ ಠೇವಣಿ ಆವರ್ತಕ ಠೇವಣಿ ಖಾಯಂ ಠೇವಣಿ
6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ 4% 0% 7%
1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ 4% 5% 7%
2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 3 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ 4% 6% 8%
3 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 5 ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ 4% 7% 9%
5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 4% 8% 11%